Europejska agenda bezpieczeństa

Realizując Europejską agendę bezpieczeństwa, Komisja przedstawiła dalsze środki mające wspierać państwa członkowskie w zapobieganiu i przeciwdziałaniu radykalizacji postaw prowadzącej do terroryzmu.

Za przeciwdziałanie radykalizacji postaw prowadzącej do terroryzmu odpowiedzialne są głównie państwa członkowskie i podmioty na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Jednak radykalizacja postaw — podobnie jak terroryzm — nie zna granic. Świadczą o tym wydarzenia, które doprowadziły do ataków w Paryżu i Brukseli. Dlatego też Komisja Europejska przedstawia szereg inicjatyw mających wspierać państwa członkowskie w ich działaniach w różnych obszarach polityki, obejmujących propagowanie edukacji włączającej i wspólnych wartości, zwalczanie propagandy ekstremistycznej w internecie i radykalizacji postaw w więzieniach.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: Ostatnie ataki terrorystyczne pokazały, jak niektórzy młodzi Europejczycy padli ofiarą ideologii śmierci i zniszczenia, odsuwając się od swoich rodzin i znajomych i obracając się przeciwko własnym społeczeństwom. Wymaga to zdecydowanej reakcji społeczeństwa jako całości, aby zapobiegać radykalizacji postaw i wzmacniać łączące nas więzi. UE powinna w tym pomagać, jak tylko może.

Komisja przedstawia dziś działania w siedmiu szczególnych obszarach, w których współpraca na szczeblu UE może przynieść korzyści:

  • Zwalczanie propagandy terrorystycznej i zjawiska nielegalnej mowy nienawiści w internecie: współpraca z branżą IT, aby ograniczyć upowszechnianie nielegalnych treści podżegających do przemocy, wspieranie opracowania alternatywnych pozytywnych narracji przez społeczeństwo obywatelskie i zwiększenie umiejętności korzystania z mediów, aby młodzi ludzie dokonywali krytycznej oceny dostępnych informacji.
  • Przeciwdziałanie radykalizacji w więzieniach: wymiana doświadczeń między państwami członkowskimi, aby opracować wytyczne w sprawie mechanizmów i programów zapobiegających i przeciwdziałających radykalizacji w więzieniach oraz wspierających rehabilitację i resocjalizację.
  • Propagowanie edukacji włączającej i wspólnych wartości europejskich: wykorzystanie środków z programu Erasmus+, aby wspierać projekty propagujące włączenie społeczne, nasze wspólne wartości i zrozumienie międzykulturowe.
  • Propagowanie włączającego, otwartego i odpornego społeczeństwa oraz dotarcie do młodych ludzi: Komisja opracuje na przykład zestaw najlepszych praktyk dla podmiotów najbliżej pracujących z młodymi osobami, aby wykrywać i likwidować objawy radykalizacji.
  • Wzmacnianie współpracy międzynarodowej: UE będzie wspierała państwa trzecie zmagające się z podobnymi wyzwaniami i zwalczała radykalizację postaw za pomocą środków zgodnych z egzekwowaniem prawa i respektujących prawa człowieka.
  • Wspieranie badań, gromadzenia dowodów, monitorowania i sieci: opracowanie konkretnych narzędzi i analiza polityki w celu lepszego zrozumienia procesu radykalizacji postaw, do bezpośredniego wykorzystania przez ekspertów ds. bezpieczeństwa i decydentów politycznych w państwach członkowskich, również w oparciu o działalność centrum doskonałości w ramach sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw.
  • Skupienie się na wymiarze bezpieczeństwa: zapobieganie radykalizacji postaw wymaga również podstawowego podejścia do bezpieczeństwa opartego na zaproponowanych już przez Komisję środkach likwidujących zagrożenia bezpośrednie i długookresowe, takich jak zakaz podróżowania i uznawanie za przestępstwo podróży do państw trzecich w celach terrorystycznych. Państwa członkowskie powinny zintensyfikować wymianę informacji, w pełni wykorzystywać ramy współpracy w zakresie bezpieczeństwa i narzędzia informacyjne oraz wzmacniać wzajemne połączenia między systemami informacyjnymi.

Kontekst

Szacuje się, że obecnie około 4000 obywateli UE przystąpiło do organizacji terrorystycznych w państwach objętych konfliktem, takich jak Syria i Irak. Większość osób podejrzanych o terroryzm, zamieszanych w ostatnie okrutne zamachy terrorystyczne w UE to obywatele europejscy, urodzeni i wychowani w naszych społeczeństwach. UE będzie stosować bardziej zdecydowane podejście w zakresie bezpieczeństwa w kontekście tego problemu, zwiększając wymianę informacji w bazach danych dotyczących bezpieczeństwa, granic i migracji oraz wzmacniając działalność Europolu i funkcjonującego w jego ramach Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu.

Od ponad dziesięciu lat Unia Europejska wspiera państwa członkowskie w ich działaniach przeciw radykalizacji postaw. Unia Europejska prowadzi działania, aby wspierać państwa członkowskie w zdecydowanym reagowaniu na brutalny ekstremizm, wzmacniając współpracę w takich obszarach jak edukacja i zwiększanie odporności naszych społeczeństw.Od 2005 r. działania przeciw radykalizacji opierają się na unijnej strategii walki z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów. W Europejskiej agendzie bezpieczeństwa, przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 28 kwietnia 2015 r., określono główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w UE w latach 2015–2020. Komisja wykorzystała również unijną sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw, uruchamiając w dniu 1 października 2015 r. centrum doskonałości w ramach sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw. W październiku 2015 r. zorganizowała spotkanie na wysokim szczeblu, w którym udział wzięli ministrowie sprawiedliwości, aby omówić odpowiedź wymiaru sprawiedliwości na radykalizację postaw. Spotkanie zaowocowało konkluzjami Rady, w których wezwano do wymiany najlepszych praktyk dotyczących deradykalizacji w więzieniach i programów resocjalizacji, jak również szkoleń i finansowania. Po atakach w Paryżu i Kopenhadze Komisja i ministrowie edukacji podpisali w dniu 17 marca 2015 r. deklarację paryską w sprawie promowania postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości.

Więcej informacji:

Komunikat w sprawie deradykalizacji

 MEMO/16/2179

#PreventExtremism