FRONTEX European Border and Coast Guard Agency

Przedstawimy Państwu w skrócie zakres działalności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej swoje podłoże opiera  na bazie FRONTEXU, agencji koordynującej współpracę operacyjną państw członkowskich UE na jej zewnętrznych granicach. Swoją działalność rozpoczęła 26 paździenrnika 2004 roku.

Zadania:

 • wspiera zadania kontroli granicznej na granicach lądowych, powietrznych oraz morskich, poprzez wzmacnianie, ocene i koordynację działań państw członkowskich na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.
 • koordynuje rozmieszczanie wyposażenia technicznego (statków, helikopterów i łodzi) oraz wyspecjalizowanych funkcjonariuszy straży granicznej w państwach UE borykających się z nasiloną presją migracyjną.
 • udzielanie państwom członkowskich niezbędnego wsparcia w organizowaniu wszelkich działań.
 • wspomaganie państw członkowskich w szkoleniach krajowych funkcjonariuszy straży granicznych.

W centrali Fronteksu w Warszawie zatrudnionych jest ponad 300 osób. Zajmują się oni następującymi obszarami:

 • Analiza ryzyka
 • Operacje (lądowe, morskie i powietrzne)
 • Centrum Sytuacyjne Fronteksu
 • Powroty
 • Łączenie zasobów
 • Współpraca międzynarodowa i w ramach UE
 • Kwestie prawne, prawa podstawowe
 • Ład korporacyjny

Korzyści

Co roku zewnętrzne granice Europy przekracza około 700 milionów osób.

Jednym z największych wyzwań jest wykrywanie nielegalnej działalności tak, aby nie skutkowało to opóźnieniami dla pozostałych podróżnych.

Ponieważ między krajami strefy Schengen nie istnieją stałe kontrole graniczne, kontrole na granicach zewnętrznych mają jeszcze większe znaczenie. Państwa członkowskie strefy Schengen  muszą polegać na kontrolach granicznych i nadzorze prowadzonych przez inne kraje UE, dlatego tak ważna jest jakość tych kontroli.

W strefie Schengen samochód skradziony we Włoszech może zostać bez problemu przewieziony w okolice granicy polsko-ukraińskiej. Osoba, która wjedzie do Finlandii z podrobionym paszportem może swobodnie pojechać do Portugalii. Ofiara handlu ludźmi przewieziona do Francji może zostać przetransportowana aż do Szwecji.

Oznacza to, że kontrolowanie granic zewnętrznych UE ma ogromne znaczenie dla wszystkich państw UE w Europie. Frontex jest centralnym punktem kontaktowym określającym normy dla wszystkich europejskich funkcjonariuszy straży granicznej. Agencja zapewnia niezwłoczną wymianę kluczowych informacji (np. dotyczących sfałszowanych dokumentów, skradzionych samochodów czy handlarzy ludźmi) wszystkim służbom granicznym.

Zwalczanie przestępczości międzynarodowej to nie tylko wymiana informacji, lecz także opracowywanie rozwiązań długoterminowych. Frontex realizuje to zadanie poprzez opracowywanie programów szkoleniowych dla straży granicznej w całej Europie.

Dzięki pomocy Fronteksu pracownicy straży granicznej z krajów UE mogą obecnie ściślej ze sobą współpracować. Posiadają oni bowiem wiedzę i dostęp do informacji nie tylko na temat tego, co dzieje się na granicach ich krajów, lecz także na wszystkich zewnętrznych granicach UE. Mogą też uzyskać informacje na temat najnowszych metod i technologii, które mogłyby poprawić jakość ich pracy. Poza tym są w stanie wzajemnie udzielać sobie pomocy, jeżeli jedna granica znajduje się pod wyjątkową presją.

Źródło: www.europa.eu

www.wetransfer.com