Polak mianowany

Komisja Europejska mianuje nowych dyrektorów generalnych. Polak Maciej Popowski został zastępcą dyrektora generalnego w Dyrekcji ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (DG NEAR). Do Komisji Popowski przeszedł z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, gdzie w latach 2011–2015 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego. Wcześniej był szefem gabinetu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

Komisja Europejska mianowała Gertrud Ingestad na stanowisko dyrektora generalnego dyrekcji ds. informatyki (DG DIGIT) oraz Florikę Fink-Hooijer na stanowisko dyrektora generalnego dyrekcji ds. tłumaczeń ustnych (DG SCIC).

Komisja powołała także trzech zastępców dyrektora generalnego: Maive Rute obejmie tę funkcję we Wspólnym Centrum Badawczym (DG JRC), Maciej Popowski – w dyrekcji ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (DG NEAR), aPatrick Child – w dyrekcji ds. badań naukowych i innowacji (DG RTD).

– Te nominacje to kolejny krok przybliżający Komisję do osiągnięcia celu wytyczonego przez przewodniczącego Junckera, jakim jest zwiększeniu udziału kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych do 40 proc. Cieszę się, że tak wiele kobiet o doskonałych kwalifikacjach pracuje na najwyższych stanowiskach w Komisji i zachęca do tego inne kobiety – stwierdziłaKristalina Georgieva, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za budżet i zasoby ludzkie. – Ale nasza rola tutaj się nie kończy i wraz z przewodniczącym będę w dalszym ciągu promować utalentowane kobiety w całej Komisji.

Dzięki tym nominacjom kobiety zajmują w tej chwili 26 proc. najwyższych stanowisk kierowniczych w Komisji (dyrektorzy generalni i zastępcy dyrektora generalnego), podczas gdy w listopadzie 2014 r., kiedy Komisja pod przewodnictwem Junckera objęła urząd, udział ten wynosił 13 rpoc.

Gertrud Ingestad jest obywatelką Szwecji i obejmie swoje stanowisko dnia 16 kwietnia. Swoją pracę w Komisji Europejskiej zaczęła w 1995 r., w 1997 r. objęła stanowisko szefa działu, a potem zajmowała inne stanowiska kierownicze. Kiedy w latach 2008–2011 zajmowała stanowisko szefa Działu ds. Kształcenia i Rozwoju w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych, pełniła także obowiązki dyrektora ds. zasobów w tej dyrekcji. W marcu 2011 r. zajęła się zarządzaniem zasobami w DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, po czym w 2012 r. objęła stanowisko dyrektora ds. zasobów w zreformowanej DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT). Od 2014 r. jest dyrektorem odpowiedzialnym za cyfrowe rozwiązania dla przedsiębiorstw w DG DIGIT, a od początku 2016 r. pełni tam także obowiązki dyrektora generalnego.

Florika Fink-Hooijer obejmie swoją funkcję dnia 1 czerwca. Jest obywatelką Niemiec i pracuje w Komisji Europejskiej od 1990 r. W latach 1995–2000 pracowała w gabinetach komisarz Moniki Wulf-Mathies odpowiedzialnej za politykę regionalną i komisarza Fritsa Bolkesteina, który odpowiadał za rynek wewnętrzny i usługi finansowe. W latach 2000–2010 była szefem działu, najpierw w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (DG RELEX), którą przekształcono w Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, a następnie w Sekretariacie Generalnym. W 2010 r. sprawowała funkcję szefa gabinetu wiceprzewodniczącej Kristaliny Georgievej, która była wówczas komisarzem ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego. W 2012 r. awansowała na stanowisko dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności.

Maive Rute, pochodząca z Estonii, obejmie swoje stanowisko dnia 16 kwietnia. Do Komisji Europejskiej dołączyła w 2005 r. jako dyrektor ds. wspierania MŚP, konkurencyjności i przedsiębiorczości w DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Wniosła bogate doświadczenie w zarządzaniu, które zdobyła w estońskim sektorze publicznym – najpierw przez trzy lata pracowała na stanowisku dyrektora zarządzającego Funduszu Rolnych Gwarancji Kredytowych, a następnie przez pięć lat była dyrektorem generalnym estońskiego Funduszu Gwarancji Kredytowych i Eksportowych KredEx. W Komisji Maive Rute pracowała na stanowisku dyrektora ds. biotechnologii i badań naukowych w sektorze rolno spożywczym oraz dyrektora ds. zasobów w DG ds. Badań Naukowych i Innowacji i funkcję tę pełni do dziś.

Maciej Popowski jest Polakiem i swoją funkcję obejmie dnia 16 kwietnia. Do Komisji przeszedł z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, gdzie w latach 2011–2015 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego. Wcześniej był szefem gabinetu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i dyrektorem w dyrekcji Komisji Europejskiej zajmującej się współpracą międzynarodową i rozwojem (DG DEV). W latach 1991–2008 pracował w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie zajmował różne stanowiska w administracji oraz w misjach MSZ w Brukseli i Hadze.

Patrick Child jest Brytyjczykiem i swoje stanowisko obejmie dnia 16 kwietnia. Do Komisji Europejskiej przeszedł z brytyjskiego Ministerstwa Skarbu w 1994 r. W Komisji zajmował się głównie stosunkami zewnętrznymi i polityką zagraniczną. Po kilku latach pracy na stanowisku rzecznika ds. gospodarczych i walutowych rozpoczął pracę w gabinecie. W latach 1999–2004 pełnił m.in. funkcję szefa gabinetu komisarza Chrisa Pattena. Był także szefem gabinetu komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa Benity Ferrero-Waldner przez całą jej kadencję przypadającą na lata 2004-2010. Następnie przeszedł do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – najpierw pracował jako dyrektor, a następnie, od stycznia 2011 r. jako dyrektor zarządzający ds. administracji i finansów. Od listopada 2014 r. pełni tam obowiązki dyrektora ds. operacyjnych/dyrektora generalnego ds. budżetu i administracji.

Dodatkowe informacje:

Życiorysy osób zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w Komisji