Polsko-czeski spór

Ecopoint containers are diverse containers (green, yellow and blue bin) for the selective collection of municipal solid waste (MSW) for recycling. Maiambiente is a local public company, dedicated to waste collection and street cleaning, serving the municipality of Maia and the inhabitants. The objective of the project was to provide an innovative door-to-door waste collection service, based on an easy to use disposal system with dedicated wheeled bins for paper, packaging, glass and rest fractions, in each house, equipped with RFID technology for identification, communication, monitoring and reporting. The project contributes to reinforce the recycling industry, upgrade jobs qualifications, improve urban health and safety, reduce natural resources consumption as well as reduce pollutant emissions.

KE skieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Republice Czeskiej w związku z transportem toksycznych odpadów do Polski. To część sporu między państwami – zdaniem strony polskiej Czesi wysłali odpady z naruszeniem unijnego rozporządzenia. Jednak Republika Czeska odmówiła przyjęcia z powrotem 20 000 ton odpadów niebezpiecznych, które trafiły do Katowic pod koniec 2010 r. i na początku 2011 r.

Sprawa ta stanowi część sporu między dwoma państwami członkowskimi, Polską i Republiką Czeską w sprawie klasyfikacji przemieszczania odpadów. Władze polskie odmówiły przyjęcia przesyłki, ponieważ została ona przesłana niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów (rozporządzenie (WE) nr 1013/2006). Przemieszczanie odpadów podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. Ponieważ w tym przypadku odbyło się ono bez takiego powiadomienia, przedmiotowe odpady zostały uznane za „nielegalne przemieszczanie odpadów” i władze czeskie powinny podjąć środki konieczne do odebrania odpadów. Republika Czeska prawdopodobnie naruszyła przepisy UE nie podejmując wymaganych działań.

Władze czeskie odmówiły jednak przyjęcia przesyłki z powrotem argumentując, że przedmiotowy materiał – mieszanina kwaśnych smół z procesu rafinacji ropy naftowej, pyłu węglowego oraz wapna palonego – nie jest odpadem, lecz produktem zarejestrowanym zgodnie z rozporządzeniem REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).

W następstwie skargi Komisja wkroczyła, aby rozwiązać spór między dwoma państwami członkowskimi. W listopadzie 2015 r. Komisja skierowała do Republiki Czeskiej uzasadnioną opinię odrzucając argumenty Republiki Czeskiej dotyczące zaklasyfikowania tego ładunku jako produktu i wzywając ją do zabrania go. Ponieważ władze czeskie wciąż odmawiają zabrania odpadów, Komisja zdecydowała o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kontekst:

Rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów (rozporządzenie (WE) nr 1013/2006) określa zasady, które zapewniają przemieszczanie odpadów w sposób przyjazny dla środowiska oraz zgodnie z unijnymi i międzynarodowymi przepisami.  Składowanie lub przetwarzanie odpadów w sposób niespełniający odpowiednich norm ma poważne konsekwencje dla środowiska i stanowi długoterminowe zagrożenie dla zdrowia obywateli i pracowników.

Jeśli właściwe organy w państwie członkowskim przeznaczenia i pochodzenia nie mogą uzgodnić, czy chodzi o odpady czy też o materiały inne niż odpady, traktuje się je jako odpady i w konsekwencji muszą one zostać przyjęte z powrotem przez kraj pochodzenia.

Dodatkowe informacje:

  • kluczowe decyzje dotyczące uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego z lipca 2016 r., zob. MEMO/16/2490.
  • ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob.MEMO/12/12 (infografika ).