Pomoc dla banków na dłużej

Komisja Europejska zatwierdziła w ramach unijnych zasad pomocy państwa przedłużenie polskiego systemu gwarancji bankowej do 30 czerwca 2016 roku. Program obejmuje gwarancje i inne środki wsparcia płynności na rzecz wypłacalnych instytucji kredytowych w Polsce. We wrześniu 2009 r. KE zatwierdziła, w oparciu o zasady dotyczące pomocy państwa określone w Traktacie WE, polski program pomocy mający na celu stabilizację systemu finansowego.

Początkowo system gwarancji został zatwierdzony we wrześniu 2009 roku i był już przedłużany kilkakrotnie, ostatni raz w sierpniu 2015 r. W lutym 2012 roku warunki cenowe programu zostały dostosowane do wymogów KE w sprawie pomocy państwa dla banków w czasie kryzysu. Pozostałe warunki pierwotnego programu pozostają bez zmian.

Komisja uznała przedłużenie programu za zgodne z jej wytycznymi w ramach pomocy państwa dla banków w czasie kryzysu, ponieważ jest on dobrze ukierunkowany i proporcjonalny, a jego zakres i czas trwania są ograniczone. Podczas stosowania nadzwyczajnych zasad kryzysowych pomocy państwa dla banków, Komisja zezwala na sześciomiesięczne systemy gwarancji dla banków, aby było możliwe monitorowanie rozwoju sytuacji i odpowiednie dostosowanie wymagań.

Kontekst

We wrześniu 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła, w oparciu o zasady dotyczące pomocy państwa określone w Traktacie WE, polski program pomocy mający na celu stabilizację systemu finansowego. W ramach środka przewidziano gwarancje na krótko- i średnioterminowe zobowiązania, co miało zachęcić do udzielania pożyczek międzybankowych oraz zapewnić płynność finansową instytucji finansowych z zastrzeżeniem dopełnienia określonych warunków. Komisja uznała środek za zgodny z komunikatem w sprawie wytycznych dotyczących pomocy państwa w dobie kryzysu finansowego (zob. IP/08/1495 ). Komisja uznała, że pakiet stanowił odpowiedni środek by zapobiec poważnym zaburzeniom w polskiej gospodarce, unikając jednocześnie nadmiernego zakłócenia konkurencji, w związku z czym jest zgodny z art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE. Program pomocy udostępniony był na równych zasadach uprawnionym instytucjom finansowym, jest ograniczony w czasie, ma ograniczony zakres oraz przewiduje zabezpieczenia minimalizujące zakłócenia konkurencji. Program przedłużany był już kilkakrotnie, ostatni raz w sierpniu 2015 r.

Więcej informacji jest dostępna na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, w rejestrze publicznym, pod numerem sprawy SA.43924.

Dodatkowe informacje: