Zaproszenie do składania wniosków

Poniżej udostępniamy Państwu zaproszenie do składania wniosków o „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”:

1.CELE I TEMATY
W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych1 współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.
Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków to:
 promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
 zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
 upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
 zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.
Wnioski powinny zawierać ilustrację i ocenę roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej i podejmowaniu obecnych i przyszłych wyzwań dla UE, jej państw członkowskich, regionów i na poziomie lokalnym. Bardziej szczegółowo powinny one odnosić się do wkładu polityki spójności w:
 pobudzanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji na poziomie regionalnym i krajowym oraz poprawę jakości życia obywateli;
 pomoc w realizacji najważniejszych priorytetów UE i państw członkowskich, do których oprócz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego zaliczają się między innymi przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska, pobudzanie badań naukowych i innowacji;
 zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE przy jednoczesnym ograniczaniu różnic między państwami i regionami UE oraz różnic w obrębie państw i regionów;
 pomoc regionom w czerpaniu korzyści z globalizacji przez znajdowanie nisz w światowej gospodarce;
 wzmacnianie europejskiego projektu, jako że polityka spójności służy bezpośrednio obywatelom UE.

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY
Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi wnioskodawcami i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE. Przykładami kwalifikujących się wnioskodawców są:
 organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
 organizacje non-profit;
 uniwersytety i instytucje edukacyjne;
 ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;

organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne) niekwalifikujące się jako instytucje zarządzające

Osoby fizyczne, jak również podmioty ustanowione wyłącznie w celu realizacji projektów w ramach niniejszego
zaproszenia do składania wniosków, nie są kwalifikującymi się wnioskodawcami.
Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Kryteria kwalifikowalności muszą być spełniane przez cały okres
obowiązywania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie
zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, że brytyjscy wnioskodawcy będą się nadal
kwalifikować, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział
w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie art. II.17 umowy o udzielenie
dotacji.

3. KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE I KRYTERIA KWALIFIKACJI
Wnioskodawca (główny wnioskodawca i współwnioskodawcy) oraz podmioty powiązane muszą podpisać
oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 i art. 107
rozporządzenia finansowego3 (dotyczących odpowiednio wykluczenia i odrzucenia z postępowania).
Wnioskodawca (główny wnioskodawca i współwnioskodawcy) musi posiadać zdolności operacyjne oraz stabilne
i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności w okresie realizacji projektu lub w
roku, na który dotacja jest przyznana, oraz w celu uczestniczenia w finansowaniu projektu.

4. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Różne narzędzia i działania wchodzące w zakres projektów powinny być ze sobą połączone, charakteryzować
się przejrzystą koncepcją i jasno określonymi wynikami do osiągnięcia. Powinny również wywierać znaczący
wpływ, który można mierzyć za pomocą odpowiednich wskaźników. Powinny się cechować podejściem
regionalnym.

5. BUDŻET I CZAS TRWANIA PROJEKTU
Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych objętych niniejszym zaproszeniem
do składania wniosków szacuje się na 4 000 000 EUR.
Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR. Maksymalna kwota dotacji nie
może zostać przekroczona. Dotacja UE zostanie udzielona w formie zwrotu maksymalnie 80 % rzeczywistych
kosztów kwalifikowalnych działania. Wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej
kwoty z własnych zasobów.
Orientacyjny czas trwania działań powinien wynosić 12 miesięcy (od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia
2019 r.).

6. HARMONOGRAM I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Etapy Data i okres
Termin składania wniosków 16 października 2017 r.
Okres oceny (orientacyjnie) Listopad – grudzień 2017 r.
Poinformowanie wnioskodawców (orientacyjnie) Styczeń 2018 r.
Podpisanie umów o udzielenie dotacji (orientacyjnie) Luty 2018 r.

Źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/