Komisja przedstawia wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017

Opiera się on na niedawno przyjętym wieloletnim planie zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim oraz uwzględnia opinie naukowe uzyskane w maju 2016 r. Komisja proponuje zwiększenie limitów połowowych dla sześciu spośród dziesięciu stad ryb (stada śledzia, szprota i gładzicy w basenie zachodnim, środkowym i w Zatoce Botnickiej oraz stado łososia w basenie głównym) oraz zmniejszenie limitów dla dwóch stad (stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej i łososia w Zatoce Fińskiej). Komisja pragnie zgromadzić więcej informacji, zanim zaproponuje limity połowowe dla dwóch stad (wschodniego i zachodniego stada dorsza).
Karmenu Vella, komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, stwierdził: Kluczowym celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE jest nadanie połowom europejskim zrównoważonego charakteru. Zaproponowane dziś limity połowowe zostały ustalone z uwzględnieniem tego właśnie celu. To dobra wiadomość dla tych, którym zależy na zdrowych połowach, przede wszystkim dla samych rybaków.
Ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia wniosek Komisji powinien przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarczych w całym regionie Morza Bałtyckiego, pomimo istotnych różnic między poszczególnymi segmentami floty i rybołówstwa. Dzięki temu wnioskowi mogą wzrosnąć zarówno dochody (o 13 mln €), jak i zatrudnienie na poziomie basenu morskiego.
Największa zmiana dotyczy połowów gładzicy, dla których limit zgodnie z przedstawionym wnioskiem wzrósłby o 95 proc. Świadczy to o dobrej kondycji stada, które rośnie od 2008 r. Wynika to również z faktu, że od 2017 r. rybacy będą musieli wyładowywać wszystkie złowione gładzice, aby wyeliminować powodującą marnotrawstwo praktykę odrzutów.
Jednocześnie w opinii Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) stan zachodniego stada dorsza bałtyckiego nie poprawił się w tym roku. Presja połowowa wywierana przez połowy przemysłowe i rekreacyjne nadal jest wysoka, a dotychczasowe środki nie przyniosły pożądanego efektu, jakim jest odbudowa stada.
Komisja bada wspólnie z władzami krajowymi i zainteresowanymi stronami – w tym rybakami zawodowymi i rekreacyjnymi – jakie działania należy podjąć, aby umożliwić stadu odbudowę, a jednocześnie zagwarantować rentowność sektora rybołówstwa.
Państwa członkowskie mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) celem wspierania rybaków w okresie, gdy będą obowiązywać niezbędne redukcje kwot. Komisja już zapewniła władze państw członkowskich, że będzie dążyć do udostępnienia takich środków w sposób szybki i efektywny.
Ponadto Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), który jest jej naukowym organem doradczym, o przeanalizowanie wpływu rybołówstwa rekreacyjnego na zasoby dorsza w Bałtyku i ocenę różnych możliwych środków zarządzania stadami. Komisja zaproponuje limity połowowe dla stad dorsza w Morzu Bałtyckim (zachodniego i wschodniego), gdy wyjaśnienia te będą dostępne.
Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa w Luksemburgu.
Kontekst
Wniosek Komisji jest zgodny z komunikatem Komisji o uprawnieniach do połowów na 2017 r.[1].
Konsultacje przeprowadzono również z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSAC).
 
Tabela: Przegląd zmian całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w latach 2016–2017 (dane w tonach z wyjątkiem łososia, dla którego podano liczbę sztuk)
Stado oraz
obszar połowowy ICES; podrejon
2016 2017
  Wniosek Komisji
(w tonach i procentowa różnica w stosunku do TAC z 2015)
Podstawa wniosku Porozumienie wypracowane przez Radę
(TAC) (w tonach i procentowa różnica w stosunku do TAC z 2015)
Wniosek Komisji
(w tonach i procentowa różnica w stosunku do TAC z 2016)
Podstawa wniosku
Wschodnie stado dorsza

25-32
41143

-20 %
przy założeniu ograniczonego dostępu do danych 41143

-20 %
Zachodnie stado dorsza

22-24
10363

-35 %
MSY 12720

-20 %
Zachodnie stado śledzia

22-24
24797

12 %
MSY 26274

18 %
28401

8 %
Wieloletni plan zarządzania, docelowe wartości śmiertelności połowowej, o których mowa w art. 4 ust. 2, 3 i 4
Stado śledzia w Zatoce Botnickiej

30-31
103254

-35 %
MSY 120872

-24 %
140998

17 %
Stado śledzia w Zatoce Ryskiej

28,1
30623

-21 %
MSY 34915

-10 %
27429

-21 %
Stado śledzia z basenu centralnego

25-27, 28.2, 29, 32
177505

9 %
MSY 177505

9 %
191129

8 %
Szprot

22-32
184336

-14 %
MSY 202320

-5 %
282349

40 %
Gładzica

22-32
4034

18 %
MSY 4034

18 %
7862

95 %
MSY
Stado łososia w basenie głównym

22-31
105850

10 %
MSY 95928

0 %
105696

10 %
MSY
Stado łososia w Zatoce Fińskiej

32
10024

-24 %
Zasady ostrożnego zarządzania zasobami 13106

0 %
9403

-28 %
Zasady ostrożnego zarządzania zasobami